Press release

Metaverse stack for collaboration Odyssey Momentum raises EUR 4M in seed round

The investment will be used to accelerate the development of the open source web3 version of Odyssey’s 3D mass collaboration space.

Metaverse stack for collaboration Odyssey Momentum raises EUR 4M in seed round

The investment will be used to accelerate the development of the open source web3 version of Odyssey’s 3D mass collaboration space.

Amsterdam, November 4 – Odyssey, a digital native foundation focused on unlocking the collaborative superpowers of people, organisations and communities, has raised EUR 4 million in a funding round from a range of investors, including Scytale Ventures, Maven 11 Capital, BR Capital and tech entrepreneurs Trent McConaghy, Ben Woldring and Ewald Hesse, to accelerate the development of Momentum - an open source, web3 metaverse software stack that enables online 3D worlds tailored to collaboration, connected through an open network owned by the users.

The Momentum stack enables people, organisations, and communities to create self-owned, custom 3D worlds in which users can host many types of initiatives and collaborative activities. The investment will be used to further develop Odyssey's Momentum metaverse stack to an open source web3 infrastructure, providing tools, economics, and a decentralised ownership structure.  

In turn, this will enable each 3D world within the metaverse to be a node in an open, self-organising network. The decentralised approach will enable anyone to own their 3D environment, their data and their digital assets, without any lock-in. A native social token is in development to enable socio-economic network activity, and boost engagement, co-creation and ownership through the participation and support of stakeholders.

The Momentum metaverse stack is currently being used by several large institutions such as Vattenfall, SAP, the Dutch government, and a number of universities, for their online collaborative activities. It is also being used by SMEs and NGOs such as the Sovereign Nature Initiative.

Momentum first debuted in November 2020 during the Odyssey Hackathon, hosted entirely in the metaverse, where hundreds of organisations and over 2,000 people collaborated simultaneously for 48 hours. Since May 2021, Momentum has been live as a closed alpha release, with several thousands of users experimenting and collaborating on innovation, art, education, events, hackathons, policy making and design sprints. On November 1st, Odyssey has opened its alpha release to the public, so that anyone can freely start initiatives with Momentum. 

Rutger van Zuidam, CEO of Odyssey, says: “With the emergence of the metaverse we can see how the web is going from pages to places. Where pages host content, places host activities. With that, new business models for the web emerge that will be less about advertising and consumption, and more about engagement and collective value creation. The most fundamental question people and organizations should ask themselves is: Will I host my initiatives in a metaverse space owned and controlled by a third party that also owns my data? Or do I want to be in full control and ownership of my own space in the open metaverse, including its data and digital assets? We are excited to contribute to the latter, with the Momentum stack, building a network where people can freely shape and grow their future together and own it too.”

Balder Bomans, Chief Investment Officer of Maven 11 Capital, observes: “Odyssey is well placed to build a leading position in the metaverse field, with their extensive experience in complex collaboration and coordination processes integrated into the DNA of the product and the ecosystem. Odyssey has found a way to bridge the gap between DAOs, web3 and NFT communities with institutions like corporates, governments, universities and NGOs, while upholding the values of an open metaverse and decentralised web3 space. We are big believers in utilising the metaverse for collaborative activities and excited to be backing the Odyssey team.”

Sharif Sakr, CEO of BR Capital, adds: “Remote collaboration has changed the working lives of millions of people, but the technology has much further to go. Through decentralisation, Odyssey will ensure that the social capital generated by people’s efforts, skills and collaborative instincts will be kept and re-invested by those people, rather than be continually extracted by today’s generation of web2 platforms. One day, I hope collaborating this way will feel more like playing a fun, community-modded, real-time strategy game than like going to work.”

Metaverse-stack voor samenwerking Odyssey Momentum haalt 4 miljoen euro op in seed-ronde

De investering zal worden gebruikt om de ontwikkeling van de open source web3-versie van Odyssey's 3D mass collaboration space te versnellen.

AMSTERDAM, 4 november - Odyssey, een digital-native stichting die zich richt op het ontsluiten van de samenwerkingskracht tussen mensen, organisaties en gemeenschappen, heeft 4 miljoen euro opgehaald in een financieringsronde van een aantal investeerders, waaronder Scytale Ventures, Maven 11 Capital, BR Capital en tech-ondernemers Trent McConaghy, Ben Woldring en Ewald Hesse. Met deze investering wordt de ontwikkeling versneld van Momentum - een open source, web3 metaverse software stack die online 3D-werelden volledig gericht op samenwerken mogelijk maakt en verbindt in een open netwerk in handen van de gebruikers.

De Momentum-stack stelt mensen, organisaties en gemeenschappen in staat om, in eigen beheer, op maat gemaakte 3D-werelden te creëren waarin gebruikers vele soorten initiatieven en samenwerkingsactiviteiten kunnen hosten. De investering zal worden gebruikt om de Momentum-metaverse-stack van Odyssey door te ontwikkelen tot een open source web3-infrastructuur, die o.a. tools, economische faciliteiten en een gedecentraliseerde eigendomsstructuur biedt.

Daarbij zal de Momentum-stack elke 3D-wereld binnen de metaverse in staat stellen om een node te zijn in een open, zelf-organiserend netwerk dat in handen is van de gebruikers. Door een gedecentraliseerde aanpak zullen gebruikers zelf eigenaar van hun 3D-omgeving zijn, inclusief data en digitale assets, zonder platform lock-in. Ook is er een native social token in ontwikkeling om de socio-economische netwerkactiviteit mogelijk te maken, en betrokkenheid, co-creatie en eigendom te stimuleren door de participatie en steun van stakeholders expliciet te maken.

De Momentum-metaverse-stack wordt momenteel gebruikt door verschillende grote organisaties zoals Vattenfall, SAP, de Nederlandse overheid en een aantal universiteiten voor online samenwerking, als ook door MKB'ers en NGO’s zoals het Sovereign Nature Initiative.

Momentum kende haar debuut in november 2020 tijdens de Odyssey Hackathon, die volledig werd gehost in de metaverse en waar honderden organisaties en ruim 2.000 deelnemers 48 uur lang samenwerkten. Sinds mei 2021 is Momentum live als een besloten alpha-release, met enkele duizenden gebruikers die experimenteren met en samenwerken aan innovatie, kunst, onderwijs, evenementen, hackathons, beleidsvorming en designsprints. Op 1 november heeft Odyssey haar alpha-release geopend voor het publiek, zodat iedereen zelf eigen initiatieven kan starten met Momentum.

Rutger van Zuidam, CEO van Odyssey, zegt: “Met de opkomst van de metaverse zien we hoe het web van pagina's nu ook een web van plekken wordt. Daar waar pagina’s zich richten op content, richten plekken zich op activiteiten. Hierdoor ontstaan nieuwe businessmodellen voor het web die niet gericht zijn op reclame en consumptie, maar op betrokkenheid en gezamenlijke waardecreatie. 

De meest fundamentele vraag voor mensen en organisaties is: Vind ik het prima om gewoon gebruiker te zijn op een metaverse-platform in het bezit van een derde partij, die de volledige controle en ook mijn data in handen heeft? Of wil ik zelf volledig controle en eigenaarschap hebben over mijn eigen wereld in de open metaverse, inclusief de data en digitale assets? Wij kijken ernaar uit om aan dat laatste bij te dragen met onze Momentum-stack, waarbij we een netwerk bouwen waar mensen vrijelijk en in samenwerking hun toekomst kunnen vormgeven en bouwen, én zelf in handen hebben."

Balder Bomans, Chief Investment Officer van Maven 11 Capital, zegt: “Odyssey is in een uitstekende positie om een vooraanstaande rol te pakken als het gaat om de ontwikkeling van de metaverse, dankzij de uitgebreide ervaring van het team in complexe samenwerkings- en coördinatieprocessen, die geïntegreerd zijn in het DNA van het product en het ecosysteem. Odyssey heeft een manier gevonden om de kloof te overbruggen tussen DAO's, web3 en NFT-gemeenschappen en institutionele organisaties zoals bedrijven, overheden, universiteiten en NGO's, waarbij tegelijkertijd de waarden van een open metaverse en gedecentraliseerde web3-omgeving worden benut. Wij geloven sterk in het benutten van de metaverse voor samenwerkingsactiviteiten en ondersteunen het Odyssey-team graag." 

Sharif Sakr, CEO van BR Capital, voegt toe: "Samenwerking op afstand heeft het werkende leven van miljoenen mensen veranderd, maar technologie kan hiervoor nog veel meer bieden. Door de gedecentraliseerde opzet zal Odyssey ervoor zorgen dat het sociale kapitaal, dat voortvloeit uit de inspanningen, vaardigheden en samenwerkingsmotieven van mensen, ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen en door hen kan worden geherinvesteerd, wat niet gebeurt in de huidige generatie van web2-platformen die deze waarde doorgaans uitbuiten. Ooit hoop ik dat professioneel samenwerken op deze manier meer zal aanvoelen als het spelen van een leuk, community-gedreven, real-time strategiespel dan ’slechts’ naar je werk gaan."